Оваа платформа е дел од проектот „Подобрување на професионалните компетенции на наставниците и постигањата на учениците во стручните училишта преку воспоставување на нов концепт за дигитално учење (Концепт Е-училиште)“ - финансиран од страна на
ETF - European training foundation (Европска фондација за обуки)

This web platform is part of the project “Improvement of the professional competencies of teachers and achievements of students in VET schools by establishing a new concept for digital learning and teaching (E-school concept)” financed by ETF - European training foundation.