Сообраќајна струка, Техничар за патен сообраќај IV година
сообраќајна струка, техничар за патен сообраќај - трета година
Сообраќајна струка, Техничар за патен транспорт - втора година