Да се прегледува курсот ПРАКТИЧНА НАСТАВА IV година (машинска струка АТМ).

машинска струка - АТМ

машинска струка - МТ

машинска струка - ATM