Машински елементи со механика од втора година за профил машинско енергетски техничар
Технологија на моторни возила од трета година за образовен профил автотехничар мехатроничар