Овој курс е наменет за учениците од прва година графичка струка - графички техничар
Овој курс е наменет за учениците од прва година сообраќајна струка - техничар за транспорт и шпедиција и техничар за патен сообраќај
Овој курс е наменет за учениците од прва година - Спортска гимназија