Овој курс е наменет за учениците четврта година графички техничар