Наставник по стручни предмети од електротехничка струка во СОУ„Ристе Ристески - Ричко“ Прилеп