за 1ва год.за сите струки од средно образование

за учениците од 4та година, сообраќајна струка,техничари за транспорт и шпедиција